Regulamin

 1. Z klubu „Olimpic”mogą korzystać osoby, które posiadają aktywny karnet lub wykupiły wejście jednorazowe.
 2. Osoby przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego zobowiązane są zapoznać się z treścią poniższego regulaminu.
 3. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego do klubu, stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Po przyjściu do klubu, należy zgłosić się do recepcji, pozostawić tam na czas zajęć karnet lub wykupić wejście jednorazowe i pobrać klucz do szatni damskiej lub męskiej. Wyjście jednorazowe jest możliwe za okazaniem dokumentu tożsamości.
 5. Każda osoba korzystająca z klubu na czas zajęć, jest uprawniona do korzystania z szafek umieszczonych w szatni.
 6. Personel klubu „Olimpic „ regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, pozostawiane w szafkach rzeczy zostaną przeniesione do recepcji a po 7 dniach wyrzucane.
 7. Osoby ćwiczace zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika /w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń/, w przypadku braku ręcznika należy /odpłatnie/ wypożyczyć go na czas treningu w recepcji, dodatkowo po skończonym treningu cardio należy zdezynfekować po sobie uchwyty na maszynie.
 8. Klub „Olimpic” nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 9. Karnety są spersonalizowane za pomocą kodu kreskowego, dane identyfikacyjne osoby przypisane do danego karnetu są przechowywane w systemie informatycznym klubu na zasadzie poufności. Zakupienie karnetu stanowi zgodę na w/w postępowanie. Nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom.
 10. Karnet wystawiony na dany miesiąc, lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych.
 11. Istnieje możliwość nabycia karnetu z późniejszym terminem rozpoczęcia korzystania niż dzień zakupu, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
 12. Niewykorzystany karnet przepada, i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 13. Osoba chcąca ćwiczyć w klubie powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia czy nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń w klubie.
 14. Dla własnego bezpieczeństwa ćwiczący, nie powinien zatajać przed personelem klubu stanu swojego zdrowia i dolegliwości.
 15. W klubie „Olimpic” wykonywane są okazjonalnie zdjęcia oraz krótkie filmy. Zostaną one wykorzystane na potrzeby klubu ,do celów reklamowych  na stronie facebook i na stronie www.fitnessolympic.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikacje zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym obsługę klubu pisemnie.
 16. Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany całodobowo.
 17. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 18. Osoba poniżej 18 roku życia zobowiązana jest dostarczyć do klubu „Olimpic” oświadczenie od rodzica/opiekuna , w którym zezwala na uczestnictwo w treningach i akceptuje regulamin klubu „Olimpic”
 19. Klub „Olimpic”, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu i zalecanych instrukcji.
 20. Ćwiczący ponosi odpowiedzialność osobistą i materialną za szkody spowodowane niestosowaniem instrukcji obsługi urządzeń i niniejszego regulaminu.
 21. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą.
 22. Korzystający z klubu, powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 min. przed zamknięciem klubu.
 23. Nie wolno wnosić do klubu, szklanych i otwartych naczyń.
 24. Klub „Olimpic „ nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach cardio , siłowych oraz sauny spowodowanych nadmierną ilością osób.
 25. Klub „Olimpic „ zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia klubu. Informacje o zamknięciu, wywieszane będą na stronie www oraz w miejscu widocznym w klubie, minimum 3 dni przed zdarzeniem.
 26. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet do klubu może zostać unieważniony ,bez zwrotu pieniędzy.
 27.   Przed sprzedaniem abonamentu sprawdzane będą odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania z ulg opisanych w cenniku (legitymacja).
 28. Klub „Olimpic”, zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania klientów

Promocje

 

1.Klub Olimpic zastrzega sobie prawo udzielania klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących opłat.

2.Stały klient klubu raz w roku otrzymuje 50% rabat na miesięczny karnet.

3.Pod pojęciem” stałego klienta” rozumie się klubowicza , który ma aktywny karnet nieprzerwanie przez conajmniej 12 miesięcy (dopuszcza się  w tym okresie 1 przerwę w aktywności karnetu, jednak nie dłuższą niż 14 dni kalendarzowych. )

4.Klubowicz, który przyprowadzi do klubu  nowego klienta , który zakupi conajmniej 1 miesięczny karnet,nabywa prawo do  50% rabatu  na kolejny  swój  karnet (tożsamy jaki nabyła nowa osoba)

5.Pod pojęciem “nowy klient” rozumie się osobę nie posiadającą spersonalizowanego karnetu, nie zarejestrowaną w systemie klubu bądź  nie posiadającą aktywnego karnetu od conajmniej 12 miesięcy

6. Rabaty , o których mowa powyżej nie mogą łączyć się ze sobą

7.Maksymalny okres na wykorzystanie nabytego rabatu wynosi 1 miesiąc od dnia przyznania

Regulamin sauny fińskiej

 1. Sauna jest integralną częścią klubu „Olimpic” i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem do sauny i przed rozpoczęciem korzystania z niej należy zapoznać się z regulaminem sauny fińskiej.
 3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników klubu.
 5. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie klub nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich.
 9. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  • chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
  • z gorączką,
  • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży
  • zmęczone i w stanie intoksykacji
 10. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 75 – 110°C i wilgotność powietrza 10 %
 11. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
 12. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  • załatwić potrzeby fizjologiczne
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
  • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.
  • zdjąć obuwie basenowe
 13. Maksymalnie w saunie mogą przebywać 4 osoby.
 14. W saunie fińskiej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 15. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi klubu lub skorzystać z przycisku alarmowego.
 16. Zaleca się przygotowanie do korzystania z sauny w szatni ogólnej.
 17. Klub „Olimpic” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w saunie.

Wskazówki do korzystania z sauny fińskiej

Etap 1 – Przygotowanie (10-15 minut)
Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzi się w stroju kąpielowym z ręcznikiem. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

Etap 2 – Pierwsze przegrzanie (8-15 minut)
Rozpoczyna od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.  Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie (do 12 minut)
Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli (10-30ºC): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła.  Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 – Drugie przegrzanie (10-15 minut)
Wchodzimy do sauny, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy wyżej opisane czynności.

Etap 5 – Dodatkowe zabiegi
W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków.